โทร: 081 485 2259, 095 459 3922
อีเมล: cpd_concept@hotmail.com
LINE ID: cpd_concept, ID: cpd123
เปิดทำการ: จันทร์-อาทิตย์ 10.00-18.00 น.

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") อธิบายถึงวิธีการที่บริษัท แอคเคาท์ เทรนนิ่ง จำกัด ("บริษัท") เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเข้าร่วมการฝึกอบรม กับ บริษัท ของเรา


1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัท ได้เก็บรวบรวม


บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากท่านดังต่อไปนี้


1) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย (เช่น ไอดีไลน์ บัญชีเฟซบุ๊ก)

2) ข้อมูลส่วนตัว เช่น เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผู้ทำบัญชี รวมถึงข้อมูลจากใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ทะเบียนบ้านหรือข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยทางรัฐบาล/หน่วยงานราชการอื่น ๆ

3) ข้อมูลความสนใจ เช่น ข้อมูลความสนใจของท่านเกี่ยวกับการฝึกอบรมของเรา

4) ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการอบรม/สัมมนาจาก บริษัท และ/หรือ บริษัทในกลุ่มของเรา และพันรมิตรทางธุรกิจ รวมถึงรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ต้องการ

5) ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลหัวข้อการอบรม/สัมมนา ข้อมูลการประเมินผลและการเข้าร่วมที่เกี่ยวข้องกับการอบรม/สัมมนาของบริษัท ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และ ข้อมูลวิดีโอ ภาพและเสียงที่ถูกบันทึกในพื้นที่ของบริษัท


2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปีดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้


1) เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมติดต่อการฝึกอบรม/สัมมนา

2) เพื่อออกใบรับรองการฝึกอบรม/สัมมนา และใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้แก่ท่าน

3) เพื่อปฏิบัติดามข้อบังคับในการจัดการอบรม/สัมมนา กับ สภาวิชาชีพบัญชี ฯ เช่น การยื่นแจ้งรายชื่อของผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนากับบริษัท ให้กับสภาวิชาชีพบัญชีฯ ภายหลังการอบรม เพื่อให้ สภาวิชาชีพบัญชี ฯ อนุมัติการอบรม/สัมมนาการเก็บชั่วโมง

4) เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน

5) เพื่อความปลอดภัย และเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในธุรกิจของ บริษัท

6) เพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ และบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น

7) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่ได้มอบหมายอำนาจให้แก่บริษัท

8) เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ บริษัท ตามที่จำเป็น เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกัน การฉ้อโกง อาชญากรรม การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

9) เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการปกป้องบุคคลที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนากับ บริษัท

10) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของผู้อื่น แล้วแต่กรณี


หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ บริษัท ร้องขอ เราอาจไม่สามารถให้บริการของ บริษัท แก่ท่านได้ เช่น อาจไม่อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการจัดฝึกอบรม/สัมมนาของบริษัท และ/หรือ ไม่อาจออกหนังสือรับรองการอบรม/สัมมนาให้แก่ท่านได้


3. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลหรือหน่วยงานใดบ้าง


เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ต่อสภาวิชาชีพบัญชีฯ ตามข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชีอันเนื่องมาจากการยืนยันรายชื่อผู้เข้าอบรม/สัมมนา เพื่อตรวจสอบและอนุญาตนับชั่วโมงการอบรม/สัมมนาตามข้อบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี หรือ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ ผู้กำกับดูแล


4. ระยะเวลาในการที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


บริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสม เพื่อใช้ตามวัดถุประสงค์ที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล


ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิไนการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลายหรือทำไห้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากเราอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ และท่านยังมีสิทธิขอให้เราเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ ให้ความยินยอมแก่เรา นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านรู้สึกว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วงงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


6. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย


บริษัท ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกัน ด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ไร้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือ โดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด


7. ติดต่อเรา


หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของ ท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อ บริษัท หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท ที่


บริษัท แอคเคาท์ เทรนนิ่ง จำกัด

1037 หมู่บ้านบดินทรรักษา ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10900 โทร 081-485-2259

https://www.cpdconc.com


เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มี 2 ท่าน

1) นายพลพีร์ ภินันท์ธนรัตน์ เบอร์โทร 090-989-1555 , 081-553-3938

E-mail: Benson_samrt@hotmail.com

2) นายอภิรัฐ อุเทนดากรณ์ เบอร์โทร 090-975-5346

E-mail: apirat_uth@hotmail.com


นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำวันที่ 5 มิถุนายน 2565