Visitors Counterอบรม-สัมมนา CPD-CPA

บริษัท แอคเคาท์ เทรนนิ่ง จำกัด
สำนักงานกฎหมายสมชายและเพื่อน

อบรมสัมมนา CPD-CPA

 

บริษัท แอคเคาท์ เทรนนิ่ง จำกัด ให้บริการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ

ของนักบัญชี (CPD) สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และผู้ทำบัญชี ด้วยหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจาก

สภาวิชาชีพบัญชี โดยมีหลักสูตรให้ท่านเลือกตามความต้องการของผู้เข้าอบรม โดยดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

ตารางอบรม สัมมนา CPD - CPA

 

ดาวน์โหลดใบสมัครปี 2562  new

 

 

แจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี

 

ถาม - ตอบ ข้อสงสัยทาง E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

gohome  แผนที่สถานที่อบรมที่โรงแรม และ บริษัท คอนเซ็พท์ ฯ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

100 1255 edit